Regulamin

Art. 1. Definicje

1.1. Portal – serwis internetowy www.maax.pl. Właścicielem Portalu jest jest MAX SPÓŁKA JAWNA MAJCHRZAK z siedzibą w Raciborzu, 47-400, przy ul. Plac Dworcowy 1, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000008752, NIP 6391001075, REGON: 272024107. Nazwa oraz treści Portalu podlegają ochronie prawnej.
1.2. Klient – osoba korzystająca z Portalu, Telefonicznego Centrum Obsługi. Klient może być także określany jako osoba rezerwująca imprezę turystyczną.
1.3. Rezerwacja westępna – wstępna rezerwacja za pomocą dostępnych formularzy w Portalu.
1.4. Impreza turystyczna – dostępna w portalu oferta turystyczna.

Art. 2. Postanowienia ogólne

2.1. Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu.
2.2. Każdy Klient zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2.3. Rezerwacja westępna Imprezy turystycznej dostępnej w Portalu jest informacją dla pracownika Biura Podróży.
2.4. MAX SPÓŁKA JAWNA MAJCHRZAK działa w charakterze agenta – podmiotami oferującymi usługi turystyczne wobec Klienta oraz ponoszące odpowiedzialność ze względu na niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi turystycznej będą konkretni Touroperatrorzy w imieniu i na rzecz których działa MAX SPÓŁKA JAWNA MAJCHRZAK a których nazwa zostaje wskazana w trakcie procesu rezerwacyjnego jak również na dokumentach doręczonym Klientowi.
2.5. Stronami umowy są zawsze konkretnie wskazany i określony w ofercie Touroperator świadczący usługi turystyczne będące przedmiotem umowy oraz Klient.

Art. 3. Rezerwacja wstępna

3.1. Rezerwację wstępną w Portalu można złożyć następująco:
- drogą elektroniczną : w Portalu www.maax.pl, przy pomocy formularzy,
- telefonicznie : pod numerem 00 48 32 441 80 80,
- drogą elektroniczną : poczta elektroniczna (e-mail).
3.2. Złożenie rezerwacji wstępnej jest równoznaczne z poświadczeniem, że Klient jest osobą pełnoletnią.

Art. 4. Postanowienia końcowe

4.1. Max Spółka Jawna Majchrzak zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu – przy zachowaniu zasady, iż Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego w trakcie rezerwacji. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji wstępnej i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu.
4.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225).
4.3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji w Portalu.

Prezentowane na stronie internetowej maax.pl ogłoszenie, reklamy, cenniki i informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
© 2023 Wakacje z MAX-em